Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…
Algemeen / Wedstrijden

Jachthondenproeven in Tsjechië

De Tsjechische kynologie is verweven met de eeuwenoude Tsjechische jachttraditie.

Foto: Michal Matějak

De jacht is een belangrijk onderdeel van de cultuur van het land, en de georganiseerde kynologie vond zijn oorsprong al in de 14e eeuw, toen Karel IV (1316-1378), keizer van het Heilige Roomse Rijk en koning van Bohemen op het Karlštejn kasteel een kennel had waar zijn jachthonden werden gefokt.

Jachthonden worden van oudsher in het bijzonder gewaardeerd en in de hedendaagse Tsjechische kynologie bevinden zij zich nog altijd in een uitzonderingspositie met een eigen stamboek, en de jacht met honden kent in Tsjechië een dusdanig grote importantie dat er zelfs wetsbepalingen voor zijn gemaakt. Zo is men verplicht om tijdens een jachtdag een bepaald aantal honden bij zich te hebben op zoveel geweren. Dit moeten ook honden van zogenaamde ‘jachtgeschikte’ hondenrassen zijn. Daarnaast moeten de honden die meegenomen worden op jacht, afhankelijk van het soort jacht (bos, water, veld) gekwalificeerd zijn op bepaalde proeven.  De Tsjechische jachthondenproeven zijn daardoor ook méér dan enkel een wedstrijdvorm voor recreatie of om de honden fokgekwalificeerd te krijgen.

Jachthonden

Jachthonden zijn bijzonder populair en veel gezien in Tsjechië, waarbij het aantal retrievers hoger ligt dan het aantal staande jachthonden. Omdat het merendeel van de retrievers net als in andere landen ook als huishond bijzonder populair is, zijn in het jachtveld de voorstaande honden die het meest worden ingezet worden. De Duitse Staande Korthaar en de Cesky fousek zijn daarbij de populairste rassen. De Weimaraner en de Viszla zijn net als de retrievers populair in aantal, maar zijn in de jacht beduidend minder vertegenwoordigd dan de DSK en de CF, om diezelfde reden.

Foto: Iveta Dočkalova

Behalve de ons bekende zweetspoorproeven en fieldtrials, zijn er ook nog andere jachthondenproeven in Tsjechië. Deze zijn heel anders dan de proeven zoals wij die in Nederland kennen, en het is interessant om daar eens wat nader naar te kijken. In dit artikel beperk ik mij uitsluitend tot de proeven voor retrievers en voorstaande honden. De proeven zijn uitgebreid van opzet, specifiek op rasgroep toegespitst en worden per proef op verschillende onderdelen beoordeeld door de keurmeesters. Anders dan in Nederland kent Tsjechië geen proeven waarin retrievers en staande honden tegen elkaar uitkomen. Ook worden de proeven niet zoals in Nederland sec op het apporteerwerk en de afwerking beoordeeld, maar ook de manier waarop de hond zijn neus gebruikt, de gehoorzaamheid en de omgang baas-hond worden apart beoordeeld. Alle punten die daarbij behaald worden tellen mee voor het totaal.

Organisatie

De organisatie van deze proeven ligt wat gecompliceerd. Als apart orgaan van de ČeskoMoravská Kynologická Unie (ČMKU) is de ČeskoMoravská Kynologická Jednota (ČMKJ) betrokken bij alle jachthondgerelateerde zaken, zo ook de jachthondenproeven. Omdat voor deelname aan deze jachthondenproeven moet worden geschoten,  en de deelnemers (of hun begeleiders met geweer) dus over een geldige jachtakte moeten beschikken heeft het Tsjechische Ministerie van Landbouw bepaald dat de organisatie van de proeven moest worden geregeld door de ČeskoMoravská Myslivecká Jednota (ČMMJ) de Tsjechisch-Moravische Jachtunie. De ČMMJ organiseert dus de proeven, maar de regels, bepalingen en formulieren worden door de ČMKJ bepaald en uitgegeven, daarnaast worden de gebruikshondenverklaringen en op proeven behaalde certificaten door de ČMKJ uitgegeven.

Jachthondenproeven

De proeven voor retrievers en voorstaande honden zijn ingedeeld op type jacht. Anders dan in Nederland, waarbij op KNJV-proeven of Meervoudige ApporteerProeven (MAP) alle mogelijke soorten jacht (land, water, bos) gesimuleerd in dezelfde proef nagebootst worden, is dit in Tsjechië anders. Daar staat een hele proef in het tegen van een bepaald type jachtterrein, waar dan ook de verschillende onderdelen van die proef op gebaseerd zijn. De moeilijkheidsgraad loopt per proef op.

De honden worden tijdens de proeven onder meer beoordeeld op het gedrag aan de lijn, de samenwerking met de voorjager, de werkwil, de zoekwijze, het neusgebruik, de gehoorzaamheid, de omgang met het wild, de rust waarmee ze hun werk doen en de reactie op het schot. Voor alle onderdelen wordt een minimum aantal punten tussen 1 en 3 toegekend, en die zijn tevens bepalend voor het niveau van de test wanneer deze behaald is. Hieronder een globaal overzicht van de verschillende proeven.

Proef op natuurlijke aanleg

De meest basale proef die afgelegd kan worden is een aanlegtest, de Zkoušky Vloh (ZV) voor voorstaande honden of de Zkoušky Přinášení Retrivrů (ZPR) voor retrievers. Hierbij komt het echt hoofdzakelijk op de natuurlijke aanleg van de honden aan, en minder op de dressuur. In het geval van de staande honden is dat voorstaan en aantrekken op veerwild en een schottest, bij de retrievers ligt de nadruk vooral op het apporteren. Voor deze proeven is geen minimumleeftijd voor de honden gesteld. Tot dit jaar moesten honden minimaal 6 maanden oud zijn voor zij konden deelnemen, maar in 2014 is die regel geschrapt. Voor alle andere proeven moeten de honden tenminste 10 maanden oud zijn, en soms nog ouder.

Foto: Michal Matějak

Najaarsproef

Vervolgens is er de najaarsproef,  de Podzimní Zkoušky (PZ).

Zowel de retrievers als de voorstaande honden moeten hierbij onder meer een verloren apport en een sleep verrichten. De retrievers moeten met haas en eend werken, de voorstaande honden met fazant en haas. Daarna moet er tweemaal een eend uit diep water geapporteerd worden. Voorstaande honden moeten daarnaast bij deze proef samen met hun baas in een groep van twee of vier tegelijk het veld in, waarbij de honden zelfstandig op zoek moeten gaan naar fazanten. De honden mogen daarbij elkaars pad niet kruisen en er moet door de handlers een aantal maal geschoten worden om de mate van schotvastheid te kunnen beoordelen.

Bosproef

Men kan deelnemen aan de bosproef, de Lesní Zkoušky (LZ).

De honden moeten zweetwerk doen, een nazoek van een ree of varken. De honden moeten vijf minuten uit het zicht van de voorjagers blijven terwijl er van een afstand geschoten wordt. Tot slot moeten de retrievers een verloren apport van fazant en een sleep van haas verrichten. De voorstaande jachthonden moeten behalve zweetwerk een vos apporteren over een obstakel. De hond moet samen met de voorjager een stuk bersen (het besluipen van grofwild), moet daarna vijf minuten uit zicht van de voorjager op de plaats blijven terwijl er geschoten wordt, en vervolgens moet de hond aangelijnd een zweetspoor volgen. Daarna volgen nog een sleepspoor van haas en vos. Hierbij worden met name het zoekpatroon en het neusgebruik van de hond beoordeeld.

Waterproef

Dan is er nog de waterproef, voor retrievers heet dat de zkoušky z Vodní Prace retrieverů loveckých slídičů (VP) en voor voorstaande honden Zkoušky z Vodní Prace (ZVP). Zowel voorstaande honden als retrievers moeten hierbij een eend uit diep water apporteren, er is een onderdeel stöberen* in het riet, er moet een verloren apport van een eend in het riet verricht worden, en ook bij deze proef moet de hond een keer vijf minuten uit het zicht van de voorjager blijven terwijl er geschoten wordt. De voorstaande honden moeten daarnaast tijdens deze proef in diep water gedirigeerd worden.

*van oudsher werd bij de stöberproef een gewiekte eend gebruikt, maar in het kader van dierenwelzijn is dit niet langer toegestaan.

Zweetproef voor retrievers

Daarnaast kent men voor retrievers nog een speciale zweetproef,  de Barvářské Zkoušky retrieverů (BZ), waarbij de hond zowel los als aangelijnd moet werken, de hond moet samen met de voorjager een stuk bersen, er moet een zweetspoor gelopen worden, en de hond moet ook hier weer vijf minuten uit zicht plaats houden terwijl er geschoten wordt.

Veelzijdigheidsproeven

Behalve deze ‘gewone’ proeven zijn er ook nog de Všestranné Zkoušky (VZ). Dit zijn tweedaagse proeven die samengesteld zijn uit alle disciplines van de ‘gewone‘ proeven. Hierbij worden de honden dus in alle mogelijke disciplines getest, en hiervoor slagen enkel de allerbeste honden. Bij sommige van deze veelzijdigheidsproeven kan per apart onderdeel worden ingeschreven, maar vaak worden ze als geheel uitgeschreven. Deze veelzijdigheidsproeven kunnen zowel door de ČMMJ georganiseerd worden, als door de rasverenigingen, in samenwerking met de ČMMJ, en dan worden de veelzijdigheidsproeven voor de voorstaande honden vaak Memoriáls genoemd, en krijgen dan de naam van personen die belangrijk zijn geweest voor die specifieke rasvereniging. Tijdens deze veelzijdigheidsproeven kan het CACT of CACIT verkregen worden, wat vooraf door het ČMKJ bepaald wordt. De eisen tijdens een CACT-wedstrijd zijn streng, maar een hond kan daar nog wel een enkele fout maken. Tijdens een CACIT-wedstrijd worden die fouten zwaarder aangerekend, en kan een hond die een fout maakt (zoals bijvoorbeeld: levend wild grijpen) gediskwalificeerd worden. Ook mogen de honden op geen enkel onderdeel een nul scoren, want dan zijn ze verder ook uitgesloten van deelname. Het mag duidelijk zijn dat de honden die voor deze veelzijdigheidsproeven slagen echt goed en veelzijdig opgeleid zijn.

Foto: Michal Matějak

Ieder jaar wordt eind augustus door de ČMMJ op basis van het behaalde aantal punten een selectie gemaakt van 20 combinaties die in het najaar van het afgelopen jaar het best hebben gepresteerd tijdens de veelzijdigheidsproeven. Deze combinaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Memoriál Richard Knolla (MRK). Vervolgens worden na afloop van de MRK uit deze groep deelnemers de tien beste combinaties uitgenodigd om deel te nemen aan de Memoriál Karla Podhajského: de meest prestigieuze jachthondenproef van Tsjechië. Aan deze veelzijdigheidsproeven mogen tien combinaties uit Tsjechië, en tien combinaties uit het buitenland deelnemen. Mochten er geen tien buitenlandse combinaties deel kunnen nemen, dan wordt het aantal aangevuld met combinaties uit Tsjechië tot het aantal van twintig is bereikt.

Alle Tsjechische jachthondenproeven worden met veel rituelen omkleed, en maken het tot meer dan alleen maar een wedstrijd. Het ademt van begin tot eind de Tsjechische jachttraditie uit, en een veelzijdigheidsproef bijwonen is dan ook zeer de moeite waard. Voor wie het aandurft om in te schrijven en deel te nemen wacht een prachtige wedstrijd, waarbij men door de Tsjechische organisatie welkom wordt geheten.